ACT考试代理报名系统
ACT考试代理报名系统
美国大学入学考试
American College Test
注意事项
1 2 3 4
本报名系统由网站名提供
考生或家长如需委托、授权网站名代理其报名最近一期的ACT,请将该系统中所需要的内容如实填写,考生 对填写内容的真实性承担相关责任
网站名通过本报名系统为考生提供的为代理报名服务,考生填写本报名系统,不代表绝对可以拿到考试资格, 考试资格的确认以ACT INC出具的考生准考通知(即准考证)为准
请以中文填写
*号为必填项
考试信息
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
考生父母信息
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
考生联系方式
本人确定上述信息属实,并正式授权网站名代理报名ACT考试
提交报名